Amy Correia
Josh Rouse
Toronto, Ontario - Lee's Palace, 5-April 2005

Amy Correia
Amy Correia
Amy Correia
Amy Correia

Josh Rouse
Josh Rouse
Josh Rouse w/ Howie Beck
Josh Rouse
Josh Rouse
All pictures (c) Steffen Paulus 2005

Previous - Back to 2005 - Next
Back to Photoindex
Home