Joel Plaskett
Kathleen Edwards
Toronto, Ontario - Phoenix, 10-November 2005

Joel Plaskett
Joel Plaskett


Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
Kathleen Edwards
All pictures (c) Steffen Paulus 2005

Previous - Back to 2005 - Next
Back to Photoindex
Home